KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSET

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kaikkea ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä ympäristöä. Siihen kuuluvat kulttuurimaisemat, arkeologiset kiinteät rakenteet, sekä eri-ikäiset rakennukset ja rakennetut ympäristöt. Kulttuuriympäristön ominaispiirteitä tunnistetaan ja arvioidaan inventointien ja selvitysten avulla ja ne muodostavat pohjan kulttuuriympäristön arvojen määrittelylle.

Rakennusinventointi, maisemainventointi ja muinaisjäännösten kartoitus tulee lain mukaan tehdä ennen mittavia kaavoitushankkeita. Aura OK tarjoaa kaavoittajille ja kuntien tekniselle toimelle inventointiosaamista. Tuotamme helposti hyödynnettävää tietoa maankäytön suunnittelua varten.

Arkeologinen inventointi, kohteiden tarkistus ja muu tutkimus
Rakennusinventointi
Rakennushistoriaselvitykset